Home Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Arbodienstverlening

Artikel 1 – Definities
1.1 Alpina@Work: de besloten vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid Alpina@Work, gevestigd en
kantoorhoudende te (7006 RE) Doetinchem, aan het
adres Edisonstraat 92.
1.2 Opdracht(en): alle rechtsverhoudingen tussen
Opdrachtgever en Alpina@Work ter zake het verrichten
van Diensten, waaronder begrepen overeenkomsten
van opdracht, aanvullende Opdrachten en
vervolgopdrachten alsook de fase voorafgaand aan de
totstandkoming van een Opdracht.
1.3 Overeenkomst: de overeenkomst waarin de Opdracht
tussen Alpina@Work en Opdrachtgever is vastgelegd
inclusief bijlagen, regelingen en reglementen.
1.4 Diensten: alle Diensten die Alpina@Work in opdracht
van haar Opdrachtgever verricht zoals het (doen)
uitoefenen van risico-, verzuim-, Arbo-, personeel- en
organisatiemanagement alsmede het verzorgen van
trainingen, cursussen en opleiding in deze vakgebieden.
1.5 Opdrachtgever: de contractpartij van Alpina@Work.
1.6 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden
voor de levering van Diensten.
1.7 Partijen: Opdrachtgever en Alpina@Work tezamen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle
aanbiedingen, Overeenkomsten en Opdrachten waarbij
Alpina@Work Diensten levert aan en/of
werkzaamheden verricht ten behoeve van een
Opdrachtgever.
2.2 De toepasselijkheid van inkoop- of andere (algemene)
voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk
van de hand gewezen.
2.3 Bij de totstandkoming van een Opdracht waarbij naar
deze Algemene voorwaarden wordt verwezen,
verklaart de Opdrachtgever van de inhoud van de
Algemene voorwaarden kennis te hebben genomen en
deze te hebben aanvaard.
2.4 Alle uitsluitingen van aansprakelijkheid,
verweermiddelen, vrijwaringen, voorwaarden en
rechten van welke aard dan ook door Alpina@Work
voor zich bedongen in deze Algemene voorwaarden zijn
eveneens van toepassing op alle (rechts)personen die
voor Alpina@Work werkzaam zijn of waren ten tijde
van de uitvoering van de werkzaamheden voor
Opdrachtgever en alle (rechts)personen die bij de
uitvoering van enige werkzaamheden door
Alpina@Work zijn ingeschakeld respectievelijk alle
(rechts)personen voor wiens handelen of nalaten
Alpina@Work aansprakelijk zou kunnen zijn.
2.5 Indien enig beding, deel uitmakend van deze
Algemene voorwaarden nietig zou zijn of vernietigd
wordt, blijven deze Algemene voorwaarden voor het
overige in stand en zal Alpina@Work een nieuwe
bepaling ter vervanging formuleren waarbij zo veel
mogelijk zal worden aangesloten bij de strekking van
het oorspronkelijke nietige of vernietigde beding.
2.6 In het geval van strijdigheid tussen bepalingen uit deze
Algemene voorwaarden en bepalingen in de
Overeenkomst, prevaleren de bepalingen uit de
Overeenkomst.
2.7 Alpina@Work is gerechtigd deze Algemene
voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Alpina@Work
verplicht zich om tijdig voor de inwerkingtreding van de
wijzigingen de Opdrachtgever hiervan in kennis te
stellen.

Artikel 3 – Totstandkoming van de Opdracht
3.1 Offertes en aanbiedingen hebben een geldigheid van
drie (3) maanden na offertedatum, tenzij in de offerte
en/of aanbieding anders wordt bepaald, en maken deel
uit van de Overeenkomst zodra deze tot stand is
gekomen.
3.2 De Opdracht komt tot stand door acceptatie van de
offerte van Alpina@Work door Opdrachtgever, door
ondertekening van de door Alpina@Work opgestelde
overeenkomst of door acceptatie van een polis
aanvraag. In geval dat de aanvaarding van
Opdrachtgever afwijkt van de offerte van Alpina@Work
komt de overeenkomst eerst tot stand als
Alpina@Work schriftelijk heeft ingestemd met de door
Opdrachtgever voorgestelde wijziging.
3.3 Het staat Partijen vrij te bewijzen dat de Opdracht op
andere wijze tot stand is gekomen.
3.4 Alle Opdrachten van Opdrachtgever gelden als
uitsluitend aan Alpina@Work gegeven, ook indien het
de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een
Opdracht door een bepaalde persoon zal worden
uitgevoerd. De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en
artikel 7:407 lid 2 BW worden hierbij uitgesloten.

Artikel 4 – Verplichtingen van de Opdrachtgever
4.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en
bescheiden welke Alpina@Work nodig heeft voor het
optimaal uitvoeren van de Opdracht, tijdig in de
gewenste vorm/wijze ter beschikking te stellen.
Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de aan
Alpina@Work verstrekte gegevens. Wijzigingen in
voornoemde gegevens en bescheiden dient
Opdrachtgever direct aan Alpina@Work kenbaar te
maken.
4.2 Opdrachtgever is gehouden het personeel van
Alpina@Work of door Alpina@Work aangewezen
derden – voor zover dit noodzakelijk is voor de
uitvoering van de Opdracht – gedurende kantooruren
toegang te verschaffen tot haar (bedrijfs)faciliteiten.
4.3 Indien (een) medewerker(s) van Alpina@Work op
locatie van Opdrachtgever werkzaamheden
verricht(en), draagt Opdrachtgever zorg voor een
geschikte werkplek, die voldoet aan onder andere de
Arbowet en het Arbobesluit.
4.4 Alpina@Work heeft het recht de uitvoering van de
Opdracht op te schorten tot het moment dat
Opdrachtgever aan de in deze Algemene
voorwaarden en de Overeenkomst genoemde
verplichtingen heeft voldaan. Voor Opdrachtgever
zijn alle kosten en/of schade(s) van Alpina@Work die
worden veroorzaakt door het niet (tijdig) voldoen
aan deze verplichtingen.
4.5 Opdrachtgever is en blijft zelfstandig verplicht haar
personeel te informeren over hun rechten en
plichten in het kader van de Arbowetgeving en de
wettelijke regelingen betreffende
arbeidsongeschiktheid en
arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Opdrachtgever
heeft de taak de werknemers te instrueren met
betrekking tot de voorgeschreven ziek- en
herstelmeldingen evenals de verplichtingen bij
arbeidsongeschiktheid.
4.6 Het is Opdrachtgever verboden om gedurende de
looptijd van deze overeenkomst alsmede gedurende
één (1) jaar daarna, medewerkers of exmedewerkers
van Alpina@Work in dienst te nemen
of op ander wijze, (in)direct werkzaamheden voor of
namens Opdrachtgever te laten verrichten. Onder
(ex-) medewerkers van Alpina@Work worden
personen verstaan die tijdens de looptijd van de
Overeenkomst of 6 maanden na afloop daarvan in
dienst zijn (geweest) van Alpina@Work. Bij
overtreding en/of niet-nakoming van het in het
vorige lid bepaalde, is de ene partij bevoegd de
andere partij een boete op te leggen van € 5.000,- per
overtreding en/of niet-nakoming, vermeerderd met
€ 500,- voor elke dag – ongeacht of hierop
gebruikelijk wordt gewerkt of niet – waarop de
overtreding en/of niet-nakoming voortduurt. De
mogelijkheid een boete op te leggen laat het recht op
schadevergoeding op grond van de wet onverlet.

Artikel 5 – Uitvoering van de Opdracht
5.1 Alpina@Work zal de Opdracht naar beste inzicht en
vermogen en overeenkomstig de eisen van goed
vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de
op dat moment bekende stand der wetenschap.
5.2 Alpina@Work zal de Opdracht in Nederland uitvoeren,
tenzij in de overeenkomst nadrukkelijk anders wordt
overeengekomen.
5.3 Voor zover in de Overeenkomst geen termijnen zijn
vermeld, zal Alpina@Work haar Diensten verlenen
binnen de voor Alpina@Work gangbare termijnen. De
in de Overeenkomst genoemde termijnen zijn indicatief
en betreffen geen fatale termijnen. De Opdracht kan –
tenzij uitvoering blijvend onmogelijk is – door
Opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding
worden ontbonden, tenzij Alpina@Work de Opdracht
ook niet of niet geheel uitvoert binnen een haar na
afloop van de overeengekomen leveringstermijn
schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
5.4 Het is Alpina@Work toegestaan om bij de uitvoering
van de Opdracht gebruik te maken van derden.
Alpina@Work zal bij het inschakelen van derden zoveel
mogelijk van tevoren overleg plegen met
Opdrachtgever en bij de selectie van de in te schakelen
derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.
5.5 Indien tijdens de uitvoering van de Opdracht blijkt dat
het voor een behoorlijke uitvoering daarvan, dan wel
als gevolg van wijziging van wet- en/of regelgeving (of
andere gronden die bij het aangaan van de Opdracht
redelijkerwijs niet voorzienbaar waren) noodzakelijk
is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan is
Alpina@Work hiertoe bevoegd. In dat geval zal
Alpina@Work de Opdrachtgever hierover vooraf en
gemotiveerd berichten.
5.6 Als gevolg van een aanpassing zoals beschreven in 5.4
kan Alpina@Work in ieder geval de oorspronkelijk
overeengekomen tarieven en/of vergoedingen
verhogen of verlagen. Alpina@Work zal daarvan
zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. De
Opdrachtgever is in dat geval niet gerechtigd om de
Opdracht om die reden te ontbinden.
5.7 Vorenstaande laat onverlet dat de gehanteerde
tarieven jaarlijks per 1 januari worden geïndexeerd
conform de Consumentenprijsindex (CPI), zoals
gepubliceerd door het CBS. Alpina@Work tracht
Opdrachtgever uiterlijk in januari van ieder jaar
informeren over de indexering en de tarieven.
Alpina@Work is voorts gerechtigd op enig moment in
verband met andere kostenstijgingen de prijzen en
tarieven, in overleg met Opdrachtgever,
dienovereenkomstig te wijzigen. Een dergelijke
prijsstijging zal direct van toepassing zijn.

Artikel 6 – Overmacht
6.1 Alpina@Work is niet aansprakelijk voor het niet, niet
tijdig of niet volledige nakomen van haar
verplichtingen indien er sprake is van overmacht.
Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt
begrepen, alle omstandigheden die de naleving van
de overeenkomst belemmeren en die in redelijkheid
niet voor risico komen van Alpina@Work. Deze
omstandigheden doen zich onder meer voor in het
geval van oorlog, oorlogsgevaar en oproer,
terroristische aanslagen of dreigingen,
natuurrampen, belemmerende maatregelen van
binnenlandse en buitenlandse overheden, sabotage,
(algehele) werkstaking, bedrijfsbezetting,
vervoersstremmingen, tekortkomingen van
leveranciers van goederen en/of Diensten, computerof
elektronicastoringen, bedrijfsstoring zoals brand,
het verloren gaan van gegevens, stroomuitval,
bedrijfsongeval, epidemieën als gevolg waarvan
nakoming van de Opdracht tijdelijk of blijvend
onmogelijk is.
6.2 Indien één van Partijen als gevolg van overmacht niet
aan haar verplichtingen kan voldoen of verwacht niet
aan haar verplichtingen te kunnen voldoen, is deze
partij gehouden de andere partij daarvan
onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. In
voornoemd geval wordt de uitvoering van de
Opdracht opgeschort zolang de oorzaak van de
overmacht de uitvoering door de andere partij
onmogelijk maakt, zonder dat aanspraak kan maken
op een schadevergoeding. Dit laat onverlet dat de
andere partij zich in moet spannen om de oorzaak van
de overmacht weg te nemen.
6.3 Indien de periode dat de overmacht voortduurt
langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der
Partijen gerechtigd de Opdracht schriftelijk te
ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de
daardoor ontstane schade. Eén en ander laat onverlet
de verplichting tot finale afrekening voor de tot dan
toe verrichte Diensten door Alpina@Work.

Artikel 7 – Geheimhouding
Alpina@Work is verplicht tot geheimhouding tegenover
derden die niet bij de uitvoering van de Opdracht zijn
betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie ter
beschikking gesteld in het kader van de uitvoering van de
Opdracht waarvan vermoed kan worden dat deze van
vertrouwelijke aard is. Deze geheimhouding geldt niet voor
zover wettelijke- of beroeps- regelingen die Alpina@Work een
informatieplicht opleggen. Deze geheimhouding geldt tevens
niet voor zover voor de uitvoering van de Opdracht
noodzakelijk is dat Alpina@Work vertrouwelijke gegevens
verschaft aan de Opdrachtgever, UWV en/of
verzekeringsmaatschappij.

Artikel 8 – Intellectuele eigendom
8.1 Alle mogelijk bestaande en toekomstige intellectuele en
industriële eigendom met betrekking tot, dan wel
voortvloeiend uit, de uitvoering van de Opdracht
berusten, dan wel zullen berusten, bij Alpina@Work.
Niets in de Opdracht strekt tot overdracht van zodanige
rechten aan Opdrachtgever.
8.2 Voor zover nodig, zal Opdrachtgever aan overdracht
aan Alpina@Work van enig bij haar ontstaan
intellectueel eigendomsrecht op in het kader van een
overeenkomst ontwikkeld materiaal meewerken,
zonder daar enige vergoeding voor te bedingen.

Artikel 9 – Honorarium
9.1 Het honorarium van Alpina@Work is niet afhankelijk
van de uitkomst van de verleende Opdracht maar wordt
– met inachtneming van hetgeen in deze Algemene
voorwaarden is opgenomen – berekend volgens de
gebruikelijke tarieven van Alpina@Work en is
verschuldigd naar mate door Alpina@Work
werkzaamheden ten behoeve van de Opdrachtgever
zijn verricht.
9.2 Alle in de Opdracht, overeenkomst of tarievenlijst
genoemde bedragen zijn uitgedrukt in euro’s en zijn
exclusief eventuele btw en andere heffingen welke van
overheidswege zijn opgelegd.
9.3 Het honorarium van Alpina@Work wordt inclusief de
eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of andere
heffingen maandelijks en achteraf aan de
Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij anders
overeengekomen. Indexering van de tarieven vindt
plaats conform artikel 5.7 van deze Algemene
voorwaarden.
9.4 Indien de Opdracht door de Opdrachtgever of
Alpina@Work opgeschort of beëindigd wordt heeft
Alpina@Work recht op volledige betaling van tot op het
moment van opschorting of beëindiging verrichte
werkzaamheden, gemaakte kosten en de vaste
aansluitkosten per werknemer. De ongedaanmakingsverplichting
ex artikel 6:271 BW is niet van toepassing.

Artikel 10 – Betaling
10.1 Facturering vindt – tenzij schriftelijk anders
overeengekomen – achteraf per maand plaats.
10.2 Betaling van de facturen van Alpina@Work dient –
zonder enige korting, opschorting of verrekening –
plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.
Deze termijn geldt als fatale termijn. Indien betaling niet
heeft plaatsgevonden binnen deze termijn, is
Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en zal hij aan
Alpina@Work vertragingsrente verschuldigd zijn ter
hoogte van 1% per maand over het verschuldigde
bedrag vermeerderd met kosten, alsmede een
vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten
van tenminste 15% van het met inbegrip van rente
verschuldigde bedrag met een minimum van € 350,00.
Betalingen strekken allereerst in mindering op
achtereenvolgens: kosten, rente, hoofdsom van de
oudste factuur.
10.3 Indien daartoe naar het oordeel van Alpina@Work
aanleiding bestaat, is Alpina@Work gerechtigd om
nadere zekerheden ten aanzien van betaling te
verlangen, de opzegtermijn te verkorten of betaling van
een voorschot te verlangen.
10.4 Indien Opdrachtgever de juistheid van (een onderdeel
van) de factuur betwist, dient Opdrachtgever dit binnen
tien (10) kalenderdagen na factuurdatum schriftelijk en
gemotiveerd aan Alpina@Work kenbaar te maken.
Opdrachtgever is gehouden het niet betwiste deel van
de factuur conform artikel 10.2 van deze Algemene
voorwaarden te voldoen.
10.5 Vanaf het moment van verzuim is Alpina@Work in ieder
geval gerechtigd om haar uit de overeenkomst
4 Algemene Voorwaarden Alpina@Work versie 1.1 <31-8-2023>
voortvloeiende verplichtingen op te schorten tot dat
Opdrachtgever volledig aan diens betalingsverplichting,
inclusief rente en kosten, heeft voldaan. Ingeval van
opschorting van werkzaamheden door Alpina@Work
wordt zulks schriftelijk aan de Opdrachtgever
medegedeeld. Alpina@Work is niet aansprakelijk voor
enige schade die samenhangt met de opschorting van
Diensten voor Alpina@Work.
10.6 Opdrachtgever is niet gerechtigd tot verrekening van
facturen met hetgeen Opdrachtgever van
Alpina@Work te vorderen heeft of meent te vorderen
te hebben.
10.7 Behoudens in geval van betwisting van (een deel van)
de factuur op grond van artikel 10.4 van deze Algemene
voorwaarden, is Opdrachtgever niet gerechtigd tot
opschorting van betaling van de aan Alpina@Work
verschuldigde bedragen.

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring
11.1 Alpina@Work is uitsluitend aansprakelijk voor schade
die het gevolg is van haar opzet of grove schuld.
11.2 Alpina@Work is niet aansprakelijk voor schade, van
welke aard ook, ontstaan doordat Alpina@Work is
uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever
verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.3 Indien Alpina@Work (wegens een toerekenbare
tekortkoming in de nakoming van de Opdracht of uit
enige andere hoofde van) aansprakelijk mocht zijn
voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van
Alpina@Work beperkt tot het bedrag dat de
aansprakelijkheidsverzekeraar van Alpina@Work in
voorkomend geval uitkeert, vermeerderd met het
bedrag van het toepasselijke eigen risico. Als de
schade niet gedekt is/wordt door de verzekering van
Alpina@Work, dan is Alpina@Work slechts gehouden
tot vergoeding van directe schade tot maximaal het
bedrag dat de Opdrachtgever in de 6 (zes) maanden
voorafgaand aan de schadedatum bij Opdrachtgever
in rekening heeft gebracht – meer in het bijzonder dat
gedeelte van de gefactureerde Diensten waarop het
schade toebrengende feit betrekking heeft.
11.4 Aansprakelijkheid van Alpina@Work wegens
toerekenbare tekortkoming ontstaat eerst indien
Opdrachtgever Alpina@Work in gebreke heeft gesteld,
waarbij een redelijke termijn ter zuivering/herstel van
de tekortkoming wordt gesteld en Alpina@Work nalaat
de tekortkoming binnen deze termijn te herstellen.
11.5 Alpina@Work is in geen geval aansprakelijk voor
indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, verminderde goodwill, gemiste
besparingen, schade als gevolg van aanspraken van
klanten c.q. afnemers, vernietiging of beschadiging
van gegevens, schade als gevolg van
premieverhogingen van publieke en/of private
verzekeringen en/of schade door bedrijfsstagnatie.
11.6 Onverminderd het bepaalde in lid 3 is de
aansprakelijkheid van Alpina@Work voor schade als
gevolg van dood of letsel beperkt tot
€ 25.000,00.
11.7 Alpina@Work is niet aansprakelijk voor enige schade
geleden door derden als gevolg van uitvoering van de
Opdracht ten behoeve van Opdrachtgever.
11.8 Alpina@Work is niet aansprakelijk voor schade die
(mede) het gevolg is van het niet (juist, tijdig of volledig)
nakomen door Opdrachtgever van verplichtingen die op
Opdrachtgever rusten op grond van de Opdracht, de
Overeenkomst, deze Algemene voorwaarden,
werkafspraken, gegeven adviezen of op grond van
toepasselijke wet- en regelgeving.
11.9 Claims in verband met beweerdelijke aansprakelijkheid
van Alpina@Work dienen zo spoedig mogelijk – doch
uiterlijk op straffe van verval binnen 6 (zes) maanden
nadat de Opdrachtgever de feiten waarop de
aansprakelijk is gebaseerd constateerde of had kunnen
constateren – schriftelijk en gemotiveerd bij
Alpina@Work worden ingediend.
11.10 Opdrachtgever vrijwaart Alpina@Work ter zake van alle
aanspraken van derden, die stellen schade te hebben
geleden door of in verband het uitvoeren van de
Opdracht door Alpina@Work.
11.11 Het bepaalde in artikel 11 van deze Algemene
voorwaarden alsmede alle andere beperkingen en
uitsluitingen van aansprakelijkheid als genoemd in deze
Algemene voorwaarden gelden mede ten gunste van
alle (rechts)personen waarvan Alpina@Work zich bij de
uitvoering van de Opdracht bedient.

Artikel 12 – Annulering
12.1 Annulering van consulten, afspraken en/of trainingen
betreffende individuele werknemers dienen uiterlijk
2 (twee) werkdagen (48 uur) voor de afgesproken tijd
te geschieden. Annulering van consulten, afspraken
en/of trainingen betreffende meerdere
werknemers/personen dienen ten minste 5 (vijf)
werkdagen voor de afgesproken tijd te geschieden.
Niet of niet tijdig geannuleerde consulten, afspraken
en/of trainingen worden volledig in rekening
gebracht bij de Opdrachtgever.
12.2 Annulering van consulten en/of trainingen
betreffende 15 (vijftien) of meer personen dienen ten
minste eenentwintig (21) werkdagen voor de
afgesproken tijd te geschieden Indien annulering niet
of te laat geschiedt, is Alpina@Work gerechtigd het
volledig consult en/of de volledige training inclusief
eventuele voorbereidingstijd in rekening te brengen,
vermeerderd met de tijd voor het inplannen van een
nieuw consult. In geval van annulering binnen de
gestelde termijn wordt 10% van de overeengekomen
vergoeding in rekening gebracht.
12.3 Alpina@Work is gerechtigd in redelijkheid een
geplande afspraak en/of training te wijzigen voor wat
betreft het tijdstip of de locatie. Alpina@Work dient
deze wijziging uiterlijk 1 (één) werkdag voor het
afgesproken tijdstip kenbaar te maken, waarbij ten
aanzien van de te wijzigen locatie een reistijd van
maximaal 1 (één) uur (enkele reis) wordt
aangehouden.

Artikel 13 – Duur en beëindiging van de overeenkomst
13.1 Tenzij in de Overeenkomst anders is bepaald, wordt de
Opdracht aangegaan voor de duur van één jaar vanaf
de totstandkoming daarvan.
13.2 Na het verstrijken van de overeengekomen periode
wordt de Overeenkomst telkens voor eenzelfde
periode stilzwijgend verlengd, tenzij één van de Partijen
de Overeenkomst opzegt met inachtneming van een
opzegtermijn van drie maanden voor het einde van het
jaar of verlenging daarvan.
13.3 Partijen kunnen zonder opgaaf van redenen per
aangetekend schrijven de Opdracht met inachtneming
van een periode van drie maanden vóór het einde van
een contractperiode opzeggen.
13.4 Opzegging van de Opdracht dient per aangetekende
brief en tegen het einde van de kalandermaand te
geschieden tenzij in de Overeenkomst anders is
overeengekomen.
13.5 Partijen kunnen de Overeenkomst per aangetekend
schrijven geheel of gedeeltelijk (tussentijds)
ontbinden, zonder inachtneming van een
opzegtermijn en met onmiddellijke ingang in het
geval van een toerekenbare tekortkoming in de
nakoming van een wezenlijke verplichting onder de
Opdracht door de andere partij die, voor zover
nakoming niet blijvend onmogelijk is of het verzuim
niet reeds is ingetreden, niet binnen dertig (30) dagen
na een schriftelijke ingebrekestelling door die partij is
gezuiverd, de andere partij kennelijk niet in staat is
haar schulden te voldoen of indien een curator
bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere
partij een schuldsanering treft, of om enige andere
reden haar activiteiten staakt of indien er een situatie
is ontstaan die onmiddellijke beëindiging
rechtvaardigt. Indien een situatie zoals voormeld zich
voordoet of dreigt voor te doen, is de andere partij
verplicht om de andere partij hierover onverwijld en
schriftelijk in kennis te stellen.
13.6 Alpina@Work kan de Overeenkomst schriftelijk
(tussentijds) ontbinden, zonder inachtneming van
een opzegtermijn en zonder tot enige vergoeding van
schade gehouden te zijn, indien zij op basis van eigen
oordeelsvorming van mening is dat voortzetting van de
relatie met Opdrachtgever als gevolg van
geconstateerde handelswijzen bij Opdrachtgever een
bedreiging vormt voor de goede naam van
Alpina@Work, in geval sprake is van zodanige
wijzigingen (bijvoorbeeld in wet- en regelgeving)
waardoor het voor Alpina@Work niet langer mogelijk is
om de overeengekomen Diensten in de huidige vorm
voort te zetten of in het geval Alpina@Work haar
verplichtingen tegenover Opdrachtgever in redelijkheid
niet meer kan waarborgen, bijvoorbeeld als gevolg van
een tekort aan bedrijfsartsen. Artikel 6:271 BW is niet
van toepassing.
13.7 Opdrachtgever is niet gerechtigd de Overeenkomst
op te zeggen of te ontbinden in geval sprake is van
een wijziging van zeggenschap, een fusie of een
splitsing of een overgang van onderneming aan de
zijde van Opdrachtgever.

Artikel 14 – Bescherming persoonsgegevens
Alpina@Work zal persoonsgegevens welke zij ten behoeve
van de uitvoering van de Opdracht ter beschikking krijgt
gesteld slechts in overeenstemming met de Algemene
Verordening Gegevensbescherming verwerken.
Artikel 15 – Toepasselijk recht en forumkeuze
15.1 Op alle Opdrachten is bij uitsluiting Nederlands recht
van toepassing.
15.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de
bevoegde rechter in arrondissement waar
Alpina@Work is gevestigd. Niettemin heeft
Alpina@Work het recht om geschillen aan de
bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats
van de Opdrachtgever voor te leggen.

 

Download hier onze algemene voorwaarden.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op