man en vrouw in kantooromgeving

Preventie: inleiding

Werknemers worden tijdens het werk blootgesteld aan veiligheids- en gezondheidsrisico’s

Een risico gedreven aanpak stelt je als goed werkgever in staat om vroegtijdig te signaleren wat er mis kan gaan en welke maatregelen bijdragen aan het beheersen van deze risico’s

De inspanning om risico’s voor te zijn is een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid:

  • De werkgever is vanuit de wet en vanuit goed werkgeverschap verantwoordelijk om al het mogelijke te doen om de arbeidsomstandigheden gezond en veilig te houden
  • De werknemer heeft dezelfde verantwoordelijkheid met het oog op duurzame inzetbaarheid

Naast verzuimbegeleiding maken preventieve diensten zoals de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E), keuringen, Periodiek Medisch Onderzoek (PMO) en vaccinaties onderdeel uit van het zogenaamde Arbo Management Systeem.

Waar verzuimbegeleiding tot doel heeft om een zieke medewerker op passende wijze te begeleiden naar werkhervatting, zijn preventieve acties gericht op het zo vroeg mogelijk vaststellen van gezondheidsrisico’s in relatie tot het werk en het nemen van passende maatregelen om de risico’s te elimineren of – als het niet anders kan – te minimaliseren.

Belangrijke preventieve acties bestaan uit het opstellen en laten toetsen van een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) met bijbehorend Plan van Aanpak (PvA) om de gezondheidsrisico’s in beeld te krijgen en waar mogelijk de risico’s te elimineren (bronaanpak). Daar waar risico’s niet vermeden kunnen worden kunnen Persoonlijke BeschermingsMiddelen (PBM) beschikbaar gesteld worden. De rest-risico’s worden met behulp van medisch onderzoek gemonitord waarmee de gezondheid van de medewerkers maximaal bewaakt wordt. Regie-interventies die daarmee samenhangen zijn werkplekonderzoeken, Periodieke Medische Onderzoeken (PMO’s), keuringen en vaccinaties.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op