Home Klachtenreglement

Klachtenreglement

In het kader van een transparante bedrijfsvoering, zowel intern als extern acht Alpina@Work het van groot belang dat er een
klachtenreglement bestaat. Slechts door open te staan voor opmerkingen over onze dienstverlening is een steeds verdergaande
verbetering en professionalisering van onze dienstverlening en organisatie mogelijk.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:
lid 1.1. Alpina@Work: rechtspersoon die verantwoordelijk is voor dienstverlening aan de klager.
lid 1.2. Management: de directie en het vestigingsmanagement van Alpina@Work.
lid 1.3. Klager: een natuurlijk of rechtspersoon.
lid 1.4. Klacht: Iedere uiting van onvrede inzake de dienstverlening van Alpina@Work, welke niet na een enkele
toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen.

ARTIKEL 2. KLACHTBEHANDELING

lid 2.1. Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop Alpina@Work, haar medewerkers of een door
Alpina@Work ingehuurde onderaannemer of diens personeel zich jegens klager heeft gedragen.
lid 2.2. De bevoegdheid tot afhandeling van een klacht ligt bij het management.

ARTIKEL 3. IN BEHANDELING NEMEN VAN KLACHTEN

lid 3.1. Enkel schriftelijk ingediende klachten worden door het management in behandeling genomen waarbij de klager
tenminste de volgende gegevens heeft verstrekt aan het management: naam en adres van de klager, datum en aard van
de gedraging waarop de klacht gericht is.
lid 3.2. Het management kan een formulier vaststellen voor de indiening van schriftelijke klachten, maar klachten kunnen ook via [email protected] ingediend worden, t.a.v. de directie.

ARTIKEL 4. GEEN VERPLICHTING TOT AFHANDELING KLACHT

lid 4.1. Het management is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die betrekking heeft op een gedraging die langer
dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden en/of die al eerder is ingediend en met inachtneming
van het klachtenreglement is afgehandeld.
lid 4.2. Het management is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die niet voldoet aan de voorwaarden zoals
opgenomen onder artikel 3., lid 3.1., met dien verstande dat de klager een redelijke termijn heeft gehad de klacht aan te
vullen.
lid 4.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift in
kennis gesteld.

ARTIKEL 5. ONTVANGSTBEVESTIGING, TOEZENDING AAN BEKLAAGDE

lid 5.1. Het management bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk voorzien van een kopie van de schriftelijk ingediende
klacht of een verwoording van de mondeling ingediende klacht.
lid 5.2. Het management zendt een afschrift van de klacht aan het orgaan of de medewerker, onder wiens
verantwoordelijkheid de gedraging valt.

ARTIKEL 6. HOREN KLAGER EN BEKLAAGDE

lid 6.1. Het management stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden
gehoord.
lid 6.2. Van het horen van de klager zal worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te
worden gehoord.
lid 6.3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

ARTIKEL 7. TERMIJN VAN BEHANDELING

Het management handelt de klacht af, binnen 6 weken na indiening van de klacht.

ARTIKEL 8. BEVINDINGEN

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en ook over
de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

ARTIKEL 9: BEZWAAR INDIENEN

Is een klacht t.a.v. de kerntaken van de arbodienst niet naar wens opgelost? Dan is Alpina@Work aangesloten bij
geschillencommissie klachtregeling.nl
https://app.klachtregeling.nl/klacht-indienen/ga

Een geschillencommissie stelt naar aanleiding van de ingediende klacht een onderzoek in. Indien de geschillencommissie de
klacht gaat behandelen, wordt de betreffende dienstverlener om een verweerschrift gevraagd. De geschillencommissie zal
bepalen of de klacht schriftelijk of mondeling verloopt. Nadat de klacht is behandeld, doet de geschillencommissie uitspraak. De
dienstverlener zal in de meeste gevallen het advies van de geschillencommissie overnemen en het genomen besluit binnen 1
maand schriftelijk aan de klager mededelen.

Betreft het bezwaar het functioneren van een bedrijfsarts dan kunt u terecht bij het Regionaal Tuchtcollege voor de
Gezondheidszorg https://www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl/ik-heb-een-klacht
Indien de aanstellingskeuring niet volgens de regels is verlopen dan kan er een bezwaar worden ingediend bij de Commissie
Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen (CKA). Het bezwaar moet binnen zes maanden na de uitslag van de keuring worden
ingediend bij de CKA www.ser.nl/nl/thema/aanstellingskeuringen/klacht

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op