Klachtenreglement

In het kader van een transparante bedrijfsvoering, zowel intern als extern acht Alpina@Work het van groot belang dat er een klachtenreglement bestaat. Slechts door open te staan voor opmerkingen over onze dienstverlening is een steeds verdergaande verbetering en professionalisering van onze dienstverlening en organisatie mogelijk.

Artikel 1. Definities

In het kader van deze regeling wordt verstaan onder:

lid 1.1. Alpina@Work: rechtspersoon die verantwoordelijk is voor dienstverlening aan de klager.
lid 1.2. Management: de directie en het vestigingsmanagement van Alpina@Work.
lid 1.3. Klager: een natuurlijk of rechtspersoon.
lid 1.4. Klacht: iedere uiting van onvrede inzake de dienstverlening van Alpina@Work, die niet na een enkele toelichting of onmiddellijke correctie kan worden verholpen.

Artikel 2. Klachtbehandeling

lid 2.1. Eenieder heeft het recht een klacht in te dienen over de wijze waarop Alpina@Work, haar medewerkers of een door Alpina@Work ingehuurde onderaannemer of diens personeel zich richting klager heeft gedragen.
lid 2.2. De bevoegdheid tot afhandeling van een klacht ligt bij het management.

Artikel 3. In behandeling nemen van klachten

lid 3.1. Enkel schriftelijk ingediende klachten worden door het management in behandeling genomen waarbij de klager tenminste de volgende gegevens heeft verstrekt aan het management: naam en adres van de klager, datum en aard van de gedraging waarop de klacht gericht is.
lid 3.2. Het management kan een formulier vaststellen voor de indiening van schriftelijke klachten, maar klachten kunnen ook via klachten@alpinawork.nl ingediend worden.

Een klacht kan worden ingediend via e-mail t.a.v. de directie.
Het e-mailadres: klachten@alpinawork.nl.

Artikel 4. Geen verplichting tot afhandeling klacht

lid 4.1. Het management is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die betrekking heeft op een gedraging die langer dan een half jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden en/of die al eerder is ingediend en met inachtneming van het klachtenreglement is afgehandeld.
lid 4.2. Het management is niet verplicht een klacht in behandeling te nemen die niet voldoet aan de voorwaarden zoals opgenomen onder artikel 3., lid 3.1., met dien verstande dat de klager een redelijke termijn heeft gehad de klacht aan te vullen.
lid 4.3. Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen 4 weken na ontvangst van het klaagschrift in kennis gesteld.

Artikel 5. Ontvangstbevestiging, toezending aan beklaagde

lid 5.1. Het management bevestigt de ontvangst van de klacht schriftelijk voorzien van een kopie van de schriftelijk ingediende klacht of een verwoording van de mondeling ingediende klacht.
lid 5.2. Het management zendt een afschrift van de klacht aan het orgaan of de medewerker, onder wiens verantwoordelijkheid de gedraging valt.

Artikel 6. Horen klager en beklaagde

lid 6.1. Het management stelt de klager en degene op wiens gedraging de klacht betrekking heeft, in de gelegenheid te worden gehoord.
lid 6.2. Van het horen van de klager zal worden afgezien als deze heeft verklaard geen gebruik te willen maken van het recht te worden gehoord.
lid 6.3. Van het horen wordt een verslag gemaakt.

Artikel 7. Termijn van behandeling

Het management handelt de klacht af, binnen 6 weken na indiening van de klacht.

Artikel 8. Bevindingen

De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht en ook over de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Laatst geüpdatet: 21-02-2023

Dat werkt beter.

We zijn bereikbaar via telefoon of e-mail

Neem gerust contact met ons op als je meer wilt weten.
Wij zijn er van maandag tot vrijdag van 08:30 tot 17:00.

neem contact op